Klubben

Styrelsen informerar

Styrelsen har möte en gång per månad. Om du har något som du vill ta upp med styrelsen kan du skicka in ett mail där du framför ditt ärende (klicka på ordet styrelsen för e-postadress).

Sammanfattning från styrelsemöte 2 december 2020

Vi följer självklart som styrelse Folkhälsomyndighetens råd och detta styrelsemöte skedde via Zoom och fungerade utmärkt.

Fortsatt planering av alla underlag till årsmötet. Vi vill få en mer levande verksamhetsberättelse på årsmötet och har som mål att få flera engagerade medlemmar att berätta om 2020 inom olika områden. Ett omtag ska också göras med verksamhetsinriktningen inför 2021. Valberedningen är i full gång med sitt jobb. 

Vi har skickat in nomineringar från VCK till Västerås Ungdomsidrottsgala och håller tummarna att våra kandidater ska bli uttagna.

Caj som kassör har gjort den årliga rensningen i medlemsregistret på personer som inte betalat in medlemsavgiften de senaste två åren. Vi är nu all time high med 856 medlemmar, många av dessa är familjemedlemmar.

Vi kommer kontakta ett par företag som vi ser som möjliga sponsorer. Vi tappar from 2021 vår nuvarande sponsor BDO då de lagt ner verksamheten i Västerås.

Precis som alla i samhället längtar vi till att vi får normalläge så vi kan träffas i vanliga former och få igång verksamheten till det normala.

Sammanfattning från styrelsemöte 4 november 2020

Genomgång gjordes av utbildningsplan där teman nu ligger för planering inför 2021. Mekkurser, första hjälpen, inspiration, ledarutbildning är några delar som det planeras vidare för och datum ska sättas.

Återkoppling från ledardagarna i oktober där utvärdering av säsongen gjordes för landsväg och mtb och grovplaneringen startade inför 2021.

Vi har startat upp ett samarbete med Jensens gymnasium i Västerås där det kommer att finnas en lokal idrottsutbildning med cykling och simning. Jensens ägare Håkan Jensen är från Västerås och har själv tävlat för VCK. Läs mer om utbildningen 

Planering startade inför kommande årsmöte med plan för arbete med verksamhetsberättelse, verksamhetsinriktning och budget. Datum för årsmötet beslutades till fredagen den 19 februari 2021. Mer detaljer kommer närmare om plats och tid.

Beslut att arbeta fram en krisplan för föreningen för att få en struktur och rutiner ifall vi har olyckor alt kriser i föreningen. Planen ska vara klar till den 1 mars. Är du själv intresserad av att hjälpa till med det arbetet så skicka meddelande till ordforande@vasterasck.se.

Sammanfattning från styrelsemöte 14 oktober 2020

Medlemmen Rodde Vera hade förslag och tankar kring utbildning och tester som han presenterade för styrelsen. Förslaget tar vi med i arbetet med utbildningsplan. Viktigt att vi får utbildningar för alla målgrupper i föreningen.

Genomgång av underlag på frågeställningar som gavs till föräldrar och barn som var med till Säfsen. Bra input att ta med i planeringen inför 2021.

Avstämning inför helgens ledarträff.

Möte är genomfört om Pumptrack med representant från Arvid Svenssons fastigheter angående att kunna lägga en pumptrack på Rocklundaområdet. Vi skulle då få tillgång till belysning och kommande friidrottsarena där det kommer att finnas toaletter och möjligheter till att spola av cyklar. Nytt möte med staden planeras kring detta.

Valberedningen har startat sitt arbete och kommer att kontakta alla i styrelsen. Styrelsen ska utökas med två ordinarie ledamöter så vi från 2021 har 7 ordinarie + 2 suppleanter i styrelsen.

Sammanfattning från styrelsemöte 16 september 2020

Positivt att så många valt att anmäla sig till Säfsenavslutningen. Det blir dock en stor kostnad och vi behöver se över upplägg till nästa år då årets antal har fördubblats mot tidigare år.

Kommunikationsgruppen har kommit igång och Instagram fylls med intervjuer och rapporter.

Anundsloppet utvärderades och det var trots Corona ett mycket lyckat evenemang.

Styrelsen vill få fler ungdomar som vill träna under vintern, vi har tillgång till cyklar i lokalen som kan nyttjas.

Maria och Caj har haft möte med uppföljning av vårt föreningsstöd från Västerås Stad.

Sammanfattning från styrelsemöte 19 augusti 2020

Beslut och grovplanering av ledarplanering för samtliga ledare inom klubben. Bokas tillsammans med RF/SISU Västmanland där vi också söker medel för del av ledarutveckling. 17-18 oktober genomförs träffen.

Beslut att fortsätta med samma upplägg som tidigare år med att stå för stugkostnaden för avslutningshelg i Säfsen.

Fortsatt arbete för att få till en Pumptrack, möten med kommun och planering pågår.

Planerar för att till 2021 få en utbildningsplan för året där vi har teman med utbildningar, under hösten påbörjar vi det arbetet med att undersöka vilka utbildningar som vi inom VCK behöver för att utveckla verksamheten och vad medlemmarna önskar.

Vi söker efter en person som kan samordna Vätternrundan.

Avstämning inför Anundsloppet och KM i tempo som genomförs den 23 augusti. Planeringen inför cross-sm i november har också startat igång.

Sammanfattning från styrelsemöte 25 juni 2020

Reflektion om klubbaktiviteten ”VCK Vättern” med start och mål vid Skoda. Mycket uppskattat och trevligt att samlas på samma ställe oavsett om man som medlem vill cykla landsväg eller mtb. Detta upplägg tar vi med oss till kommande år för att upprepa upplägget.

Frågor kring försäkring som vi har genom att vi är anslutna till Sv Cykelförbundet. Hemsidan har uppdaterats med information om försäkringen.

Sammanfattning från styrelsemöte 3 juni 2020

Huvudtemat för detta styrelsemöte var kommunikation. För några veckor sedan så skedde ett första möte med Kristina Bäckstrand och Katja Fedorova som visat intresse kring att hjälpa till med kommunikationen inom VCK. De har fram till mötet arbetat fram en plan för kommunikation som beslutades. Rodde Vera och Martin Koitrand har anmält intresse för att fotografera och bidra med bilder.

Vi startar igång med #viärVCK

Kommunikationen delas upp i tre områden:

Information: lättillgänglig, aktuell, når alla – genomgång av hemsidan och dess struktur

Inspiration: medlemsnära, speglar klubbens bredd på teman och målgrupper – köra igång instagram, medlemsporträtt #viärVCK

Engagemang: proaktiv involvering, kontinuitet, ta reda på och ta tillvara på medlemmarnas drivkrafter, det är vi som bygger föreningen – korta statusrapporter, rapporter från styrelsen

Arbetet med planen sätts nu igång.

Ekonomi: Vi har fått in fler betalningar av medlemsavgifter om vi jämför med samma period föregående år. Vi har påmint extra och lagt info på första sidan vilket har gett resultat. Det är även fler barn i mtb-verksamheten vilket gör att medlemmarna ökar.

Vi har beviljats 9 000 kronor från vår ansökan till Svenska Cykelförbundet för utveckling av barn och ungdomsverksamhet.

Vi har beviljats 5 000 kronor från Länsförsäkringar där vi sökt om stöd för ersättning pga Corona (det är att vi fick ställa in Västeråscykeln som drabbat ekonomin negativt)

Vi har sökt stöd hos RF kopplat till Corona och där har vi ännu inte fått besked.

MTB – aktivitetsstöd: Frågan kring hur vi praktiskt kan få alla barn och ungdomar registrerade vid träningar för LOK-stöd diskuterades och frågan tas vidare med mtb-ledarna för att hitta en bra lösning.

Vi beslutade att söka RF-SISU Västmanlands anläggningsstöd för skapande av pumptrack. Där väntar vi på bygglov från Västerås Stad. Från Region Västmanland får vi stöd att anlita en banbyggare som kan göra en ritning som vi därifrån kan beräkna kostnader från. Just nu ligger offertförfrågan till 4 banbyggare ute.

Nästkommande styrelsemöte genomförs 25 juni.

Sammanfattning från styrelsemöte 6 maj 2020

Uppföljning gjordes av de aktiviteter som vi beslutade starta igång föregående möte.

Den 13 maj sker träff med lvg ungdom och senior. Vi vill få igång fler ungdomar att testa på lvg och bygga upp tävlingsverksamheten.

Den 14 maj sker träff kopplat till att starta upp en grupp som arbetar med kommunikationen inom klubben. Vi har fått medlemmar som både vill vara med och bidra med kommunikationskunskap och även medlemmar som vill ta foton så vi kan synliggöra vår verksamhet och skapa stolthet.

Uppföljning av ekonomin och status kring medlemsavgifter. Vi har aktivt sökt medel då vi drabbas av ett stort intäktsbortfall då Västeråscykeln ställdes in. Medel är sökta hos RF och Länsförsäkringar.

Vi har även sökt medel hos Svenska Cykelförbundet för utveckling av barn och ungdomsverksamheten.

Västerås har sökt om SM-veckan sommar 2023, vi har meddelat att vi är intresserade som arrangör av cykel om Västerås får SM-veckan.

Fortsatt arbetet sker med Västerås stad kopplat till avtal för skötsel/skyltning av mtb-spår. Vi arbetar vidare mot målet att skapa en pumptrack. Här sker samarbete med Region Västmanland och Västerås Stad.

Sammanfattning från styrelsemöte 6 april 2020

Vi genomförde nu vårt andra styrelsemöte i den nya styrelsen och börjar lära känna varandra och bygga upp ett arbetssätt.

Vi delade in olika ansvarsområden mellan oss för att vi ska ha en kontaktperson i olika frågor sedan hjälps vi självklart åt inom alla områden. Detta är en start som vi kommer förfina eftersom och vi ser att förslaget med att från 2021 ha 7 ordinarie personer + 2 suppleanter i styrelsen kommer att ge ännu större kraft.

Maria – kommun, förbundskontakt, anläggning innefattande även spårarbete

Caj – ekonomi, medlemsregister

Janne – sponsorer, arrangemang

Victoria – motion lvg, vättern

Erik – mtb

Tomas – lvg & mtb tävling & träning

Efter den lilla process som vi genomförde med några medlemmar från olika delar i klubben under söndagen den 5 april, gick vi igenom summeringen och reflekterade. Vi har en mycket bra grund och en stark historik och kunskap i klubben. Under året kommer vi att jobba med strategier och arbetar nu fram kortsiktiga och långsiktiga planer. Några av dessa delar startar vi igång nu genast:

Tillsammans med RF-SISU Västmanland ska vi nu arbeta fram en utbildningsplan för året och här kommer vi att ta in input från er medlemmar på ämnen.

Sammankalla till ett förutsättningslöst möte för att få igång ungdomsverksamhet på landsväg, för att stötta de ungdomar som finns idag och vill tävla och även för att kunna bygga upp en bra tränings och tävlingsverksamhet.

Från söndagens pass kom också förslag att få bättre samarbete mellan alla våra ledare så att vi har gemensamma träffar.

 

Vi gick igenom klubbens rutiner för utdrag ur belastningsregister som från årsskiftet gäller alla ledare som har barn och ungdomsverksamhet.

Genomgång av ekonomin och vad det innebär med mindre intäkter kopplat till att vi inte genomför Västeråscykeln.

Vi kommer att gå igenom hemsidan under april för att uppdatera och även boka en utbildning av vår leverantör Quicknet för hemsidan så vi kan vara fler som har kunskap och kan genomföra uppdateringar för att få en levande hemsida för klubben.

Senast ändrad: 6 december, 2020 kl: 19:34
#viärVCK