Klubben

Styrelsen informerar

Styrelsen har möte en gång per månad. Om du har något som du vill ta upp med styrelsen kan du skicka in ett mail där du framför ditt ärende (klicka på ordet styrelsen för e-postadress).

Sammanfattning från styrelsemöte 3 juni 2020

Huvudtemat för detta styrelsemöte var kommunikation. För några veckor sedan så skedde ett första möte med Kristina Bäckstrand och Katja Fedorova som visat intresse kring att hjälpa till med kommunikationen inom VCK. De har fram till mötet arbetat fram en plan för kommunikation som beslutades. Rodde Vera och Martin Koitrand har anmält intresse för att fotografera och bidra med bilder.

Vi startar igång med #viärVCK

Kommunikationen delas upp i tre områden:

Information: lättillgänglig, aktuell, når alla – genomgång av hemsidan och dess struktur

Inspiration: medlemsnära, speglar klubbens bredd på teman och målgrupper – köra igång instagram, medlemsporträtt #viärVCK

Engagemang: proaktiv involvering, kontinuitet, ta reda på och ta tillvara på medlemmarnas drivkrafter, det är vi som bygger föreningen – korta statusrapporter, rapporter från styrelsen

Arbetet med planen sätts nu igång.

Ekonomi: Vi har fått in fler betalningar av medlemsavgifter om vi jämför med samma period föregående år. Vi har påmint extra och lagt info på första sidan vilket har gett resultat. Det är även fler barn i mtb-verksamheten vilket gör att medlemmarna ökar.

Vi har beviljats 9 000 kronor från vår ansökan till Svenska Cykelförbundet för utveckling av barn och ungdomsverksamhet.

Vi har beviljats 5 000 kronor från Länsförsäkringar där vi sökt om stöd för ersättning pga Corona (det är att vi fick ställa in Västeråscykeln som drabbat ekonomin negativt)

Vi har sökt stöd hos RF kopplat till Corona och där har vi ännu inte fått besked.

MTB – aktivitetsstöd: Frågan kring hur vi praktiskt kan få alla barn och ungdomar registrerade vid träningar för LOK-stöd diskuterades och frågan tas vidare med mtb-ledarna för att hitta en bra lösning.

Vi beslutade att söka RF-SISU Västmanlands anläggningsstöd för skapande av pumptrack. Där väntar vi på bygglov från Västerås Stad. Från Region Västmanland får vi stöd att anlita en banbyggare som kan göra en ritning som vi därifrån kan beräkna kostnader från. Just nu ligger offertförfrågan till 4 banbyggare ute.

Nästkommande styrelsemöte genomförs 25 juni.

Sammanfattning från styrelsemöte 6 maj 2020

Uppföljning gjordes av de aktiviteter som vi beslutade starta igång föregående möte.

Den 13 maj sker träff med lvg ungdom och senior. Vi vill få igång fler ungdomar att testa på lvg och bygga upp tävlingsverksamheten.

Den 14 maj sker träff kopplat till att starta upp en grupp som arbetar med kommunikationen inom klubben. Vi har fått medlemmar som både vill vara med och bidra med kommunikationskunskap och även medlemmar som vill ta foton så vi kan synliggöra vår verksamhet och skapa stolthet.

Uppföljning av ekonomin och status kring medlemsavgifter. Vi har aktivt sökt medel då vi drabbas av ett stort intäktsbortfall då Västeråscykeln ställdes in. Medel är sökta hos RF och Länsförsäkringar.

Vi har även sökt medel hos Svenska Cykelförbundet för utveckling av barn och ungdomsverksamheten.

Västerås har sökt om SM-veckan sommar 2023, vi har meddelat att vi är intresserade som arrangör av cykel om Västerås får SM-veckan.

Fortsatt arbetet sker med Västerås stad kopplat till avtal för skötsel/skyltning av mtb-spår. Vi arbetar vidare mot målet att skapa en pumptrack. Här sker samarbete med Region Västmanland och Västerås Stad.

Sammanfattning från styrelsemöte 6 april 2020

Vi genomförde nu vårt andra styrelsemöte i den nya styrelsen och börjar lära känna varandra och bygga upp ett arbetssätt.

Vi delade in olika ansvarsområden mellan oss för att vi ska ha en kontaktperson i olika frågor sedan hjälps vi självklart åt inom alla områden. Detta är en start som vi kommer förfina eftersom och vi ser att förslaget med att från 2021 ha 7 ordinarie personer + 2 suppleanter i styrelsen kommer att ge ännu större kraft.

Maria – kommun, förbundskontakt, anläggning innefattande även spårarbete

Caj – ekonomi, medlemsregister

Janne – sponsorer, arrangemang

Victoria – motion lvg, vättern

Erik – mtb

Tomas – lvg & mtb tävling & träning

Efter den lilla process som vi genomförde med några medlemmar från olika delar i klubben under söndagen den 5 april, gick vi igenom summeringen och reflekterade. Vi har en mycket bra grund och en stark historik och kunskap i klubben. Under året kommer vi att jobba med strategier och arbetar nu fram kortsiktiga och långsiktiga planer. Några av dessa delar startar vi igång nu genast:

Tillsammans med RF-SISU Västmanland ska vi nu arbeta fram en utbildningsplan för året och här kommer vi att ta in input från er medlemmar på ämnen.

Sammankalla till ett förutsättningslöst möte för att få igång ungdomsverksamhet på landsväg, för att stötta de ungdomar som finns idag och vill tävla och även för att kunna bygga upp en bra tränings och tävlingsverksamhet.

Från söndagens pass kom också förslag att få bättre samarbete mellan alla våra ledare så att vi har gemensamma träffar.

 

Vi gick igenom klubbens rutiner för utdrag ur belastningsregister som från årsskiftet gäller alla ledare som har barn och ungdomsverksamhet.

Genomgång av ekonomin och vad det innebär med mindre intäkter kopplat till att vi inte genomför Västeråscykeln.

Vi kommer att gå igenom hemsidan under april för att uppdatera och även boka en utbildning av vår leverantör Quicknet för hemsidan så vi kan vara fler som har kunskap och kan genomföra uppdateringar för att få en levande hemsida för klubben.

Senast ändrad: 4 juni, 2020 kl: 21:18
#viärVCK