Klubben

Årsmöte 2020

Medlemmar i Västerås Cykelklubb (VCK) hälsas välkomna till årsmötet 2020. Där blickar vi tillbaka på cykelåret 2019 och slår fast planerna för år 2020.

Årsmötet är lördagen den 7 mars 2020 kl 16:00.
Plats: ABB Arena, ingång vid Bistron och en våning upp

16:00 Arrangörsgruppen och MTB stigbyggarna
17:00 Årsmöte
18:30 Middag (OBS anmälan till middag görs till Victoria senast 21 februari 2020. Anmälan är bindande, ange eventuell specialkost i anmälan)

Klubben driver många aktiviteter för att utveckla ungdoms-, motions- och tävlingsverksamhet inom cyklingens alla discipliner och årsmötet är medlemmarnas forum för att besluta om klubbens verksamhet och inriktning. Verksamhetsåret är lika med kalenderår och årsmötet hålls normalt i februari-mars.

Som medlem i Västerås Cykelklubb har du möjlighet att lämna in motioner till årsmötet. En motion är ett förslag om en förändring som en eller flera medlemmar vill att årsmötet ska rösta om. Motioner till kommande årsmöte ska ha inkommit till styrelsens sekreterare senast den 21 februari 2020.

Agenda

 1. Samling
 2. Mötets öppnande
 3. Fastställande av röstlängd för mötet
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 7. Fastställande av föredragningslista
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhetsåret
  – Premieringar
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av medlemsavgifter
  Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter
 12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhetsår
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
  a. Motion från Valberedningen
  b. Motioner från Eva Gustavsson
 14. Val av:
  a. föreningens ordförande (ett år)
  b. sekreterare (ett år)
  c. ledamöter i styrelsen (två år)
  d. suppleanter (ersättare) i styrelsen, med angiven turordning (ett år)
  e. revisorer jämte suppleant (ersättare) (ett år). I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  f. ledamöter i valberedningen (ett år), av vilka en ska utses till ordförande
 15. Avtackningar

Handlingar

Verksamhetsplan 2020

verksamhetsberättelse 2019

Motion från Valberedningen feb 2020

Motioner från Eva Gustavsson feb 2020

Årsmötesprotokoll 7 mars 2020

Senast ändrad: 1 juni, 2020 kl: 21:34