Klubben

Årsmötet 2022 är bokat till torsdagen den 17 februari.

Vi återkommer närmare om plats och underlag.

 

Agenda för årsmötet

 1. Samling
 2. Mötets öppnande
 3. Fastställande av röstlängd för mötet
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 7. Fastställande av föredragningslista
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhetsåret
  – Premieringar
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av medlemsavgifter
  Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter
 12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhetsår
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 14. Val av:
  a. föreningens ordförande (ett år)
  b. ledamöter i styrelsen (ett respektive två år)
  c. suppleanter (ersättare) i styrelsen, med angiven turordning (ett år)
  d. revisorer jämte suppleant (ersättare) (ett år). I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  e. ledamöter i valberedningen (ett år), av vilka en ska utses till ordförande.

f. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad via ombud

15. Övriga frågor

16. Avtackningar

Senast ändrad: 4 januari, 2022 kl: 07:49